Toggle search
sv / en /

FAQ

Triangle bottom right

Frågor och svar

Här kan du läsa mer

LNG står för Liquefied Natural Gas, dvs naturgas som utvinns ur marken. Världens största naturgasfyndigheter finns i Ryssland, Iran, Qatar och Norge. Här i Sverige använder vi framför allt naturgas från Danmark. Naturgasen består av metan som omvandlats till flytande form genom att den har kylts ner. I flytande form kräver metangasen mycket mindre volym än i gasform. Den väger också mindre än hälften av vatten, vilket gör flytande gas enkel och effektiv att transportera.

När metan kyls till -160 grader C för övergår den till vätska, volymen minskar 600 ggr vilket gör att den kan lagras och transporteras effektivt med båt, järnväg eller lastbil. Flytande naturgas ger inga utsläpp av svavel eller stoft, minimala utsläpp av kväveoxider och 50 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionella bränslen.

Alternativet till LNG är att gasen leds genom rörledningar (så kallade transmissionsledningar) som bildar ett distributionsnät. I Sverige finns rörledningar för gas på västkusten. Svenska gasnätet är ansluten till det Europeiska via en rörledning som utgår från Dragör utanför Köpenhamn, går över till Limhamn utanför Malmö och vidare längs västkusten upp till Stenungsund. En gren går också söderut till Trelleborg, och distribueras sedan vidare till industrier och hushåll.

Naturgas är ren, lätt att reglera och passar utmärkt för många användningsområden som exempelvis bränsle inom industrin, kraft- och fjärrvärmeproduktion, samt som fordonsbränsle. Naturgas är också en viktig råvara för framställning av så vitt skilda produkter som saftflaskor, leksaker, tvättmedel, mediciner, livsmedel och förstås stål- och metallprodukter.

För SSAB har LNG, flytande naturgas, en avgörande roll i produktionsomställningen för att minska koldioxidutsläppen. I en traditionell masugnsprocess förbränns koks och kol, och heta gaser bildas. De energirika restgaserna från koksverket och masugnarna kan bland annat användas för att värma stålämnen innan valsning och för uppvärmning av lokaler. När de gamla anläggningarna stängs måste restgaserna ersättas – och det är här naturgasen blir så viktig. Andra energikällor fungerar inte av olika anledningar; idag finns inte tillräckligt med el i Oxelösund för att värma stål, det är svårt att nå tillräckligt hög temperatur med bara el, och olja klarar inte dagens miljökrav. Naturgas är det klart bästa alternativet, med lägst koldioxidutsläpp av alla bränslen och enklast konverterbart till förnybart bränsle som biogas.

Även sjöfarten måste möta höga krav på minskade utsläpp och LNG, naturgas, har en stor betydelse i det här arbetet. Många havsområden i världen är starkt reglerade, bland annat Östersjön. För att värna om miljön i hav och sjöar börjar allt fler aktörer använda alternativa bränslen och de gasdrivna lastfartygen och passagerarfartygen blir allt fler. Att då bygga en gasterminal för att underlätta och säkerställa tillgången på naturgas för både sjöfart och industri, är ett viktigt steg i det fortsatta hållbarhetsarbetet för både industri och sjöfart.

Oxelösunds Hamn har ett unikt strategiskt läge med direkt anslutning till båt, bil och tåg, samt närhet till flyg. Den nya gasterminalen kommer att få en noggrant utvald position i östra delen av hamnområdet. Anledningen till att den nya terminalen inte placeras på SSABs industriområde är dels platsbrist, dels att det ur säkerhetssynpunkt är bäst att terminalen ligger nära kajen i hamnen. Detta för att rörledningen för flytande gas ska kunna vara så kort som möjligt. Platsen är därför väl avvägd och utvärderad, med minsta möjliga avstånd mellan kaj och terminal. Från terminalen kommer gasen att fraktas på tåg till SSAB Borlänge samt ledas via rörledningar vidare in på SSAB Oxelösunds område.

Beslutet att placera den nya gasterminalen på hamnområdet har givetvis föregåtts av en omfattande tillståndsprocess (som fortfarande pågår) och samråd med allmänhet, föreningsliv och närboende. Målet är att alla ska känna sig trygga med satsningen som görs och förstå att riskerna för en olycka är mycket små.

Ja, det gör det. Problemet är att tillgången än så länge är för liten och priset för högt. Biogas är ett förnybart bränsle som framställs av restprodukter som gödsel, avloppsslam, matavfall och/eller biobränslen. Än så länge finns inga storskaliga anläggningar, men redan nästa år kan ett statligt stöd till svensk produktion av biogas bli verklighet. Då kommer tillverkningen att ta fart och biogas kan bli ett ännu mer intressant och konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen.

Ja, naturgas och biogas är nästan identiska till innehållet. Biogas kan därför när som helst både blandas upp med och ersätta naturgas utan att någon utrustning eller liknande behöver bytas ut.

Den nya gasterminalen har en robust och stark konstruktion, med både stål och betong i ytterhöljet. Tanken i sig, liksom alla rörledningar som går till och från lastbilar, tåg och fartyg, är också dubbelmantlade. Det innebär att alla ledningar som transporterar den flytande naturgasen har ett extra hölje, en säkerhetsbarriär som dels fungerar som ett extra skydd om det inre röret skulle gå sönder, dels som ett skydd mot skador utifrån. Dessutom har tanken säkra ventiler och explosionsskyddad utrustning. Gasen kommer att hanteras av erfaren personal som följer ett mycket strikt regelverk och har fått utbildning i driftrutiner, skyddsutrustning etc.

I Oxelösunds Hamn har riskanalyser genomförts för alla delar av verksamheten som är berörda av terminalbygget, från lasting och lossning vid kaj till gasledningen som går till SSAB. En oberoende expertgrupp har genomfört både en så kallad kvantitativ analys, som används vid samhällsplanering och en nautisk riskanalys, som berör de sjöfartsrelaterade riskerna. På hamnområdet och i vattnet utanför finns olika säkerhetsområden, som bland annat innebär att inga obehöriga får vistas där och att ett förbud finns mot att medföra eld eller andra tändkällor. Läs mer under menyn Regler.

I Oxelösund är sjölivet en mycket viktig del av mångas tillvaro – det vill vi värna om. Under planeringsarbetet har vi därför haft en kontinuerlig dialog med båtklubben, segelsällskapet och andra intressenter. Terminalbygget för med sig en del konsekvenser, det går inte att undvika av säkerhetsskäl. Men förändringarna ska inte innebära några försämringar.

En förändring är att farleden för småbåtar får en ny sträckning och kommer att dras något närmare Bjurshalsen. En annan är att sjösättningsrampen för småbåtar i Sandviken kommer att få en ny, bättre placering med mer svängrum i hörnet närmast bryggorna. Rampen bekostas av Oxelösunds Hamn.