Toggle search
sv / en /

Biogas

Triangle bottom right

Förnybart bränsle

Stort tryck på att öka biogasproduktionen

Flytande naturgas bidrar till kraftigt minskade utsläpp jämfört med exempelvis olja – men naturgas är fortfarande en fossil energikälla. Biogas däremot kan framställas av många olika restprodukter, kan när som helst blandas upp med och ersätta naturgasen, och kräver heller inga förändringar gällande utrustning eller liknande. Så varför går man då inte över till biogas direkt? Det finns två stora anledningar: tillgången och priset.

Biogasproduktionen ökar, men det finns fortfarande inte några riktigt storskaliga anläggningar i landet. För att få igång en kostnadseffektiv produktion som kan öka tillgången och pressa ner priset till en konkurrenskraftig nivå, behövs mer stöd. En utredning av biogasmarknaden föreslår att ett statligt biogasstöd införs från och med 2021. Det skulle sätta fart på biogasproduktionen och skapa nya förutsättningar för såväl transportsektorn med både sjöfart och tunga landtransporter, som industrin och kraftvärmesektorn. Här kan du läsa mer om tillgång och efterfrågan på svensk biogasproduktion.

Biogas är en genial produkt som producerar energi ur exempelvis avloppsslam, mat- och slaktavfall, samt restprodukter från fiskindustrin. Jämfört med den fossila naturgasen har biogasen försumbara utsläpp vid förbränning.

Nya metoder och bränslen

Hänsyn till människa och miljö

Den nya gasterminalen

Det behövs mer biogas