Toggle search
sv / en /

Arbetssätt

Triangle bottom right

Nya metoder och bränslen

SSAB ska göra fossilfritt stål

Stålindustrin står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Sverige och SSAB har därför som mål att vara helt fossilfria år 2045, och ett viktigt steg på vägen är produktionsomställningen i Oxelösund. Den traditionella produktionsmetoden med kol, koks och masugn ska 2026 ersättas av en skrotbaserad produktionsprocess där stålet smälts i en elektrisk ljusbågsugn. För att kunna genomföra omställningen behöver SSAB ha tillgång till alternativt bränsle i form av naturgas. Därför kommer en ny terminal för LNG (flytande naturgas) att byggas i hamnen.

Starkt konkurrensmedel

Efterfrågan på fossilfritt stål ökar allt mer, i takt med att kraven på minskade utsläpp av koldioxid, svavel och partiklar blir allt högre. När stora aktörer som SSAB väljer att gå över till miljövänligare bränslen och alternativa produktionsmetoder väcks intresse världen över. Här kan du läsa mer om ståltillverkning med ljusbågsugn och den globala efterfrågan på fossilfritt stål.

Klimatsmart sjöfart

Sverige har även ett mål gällande transporter – att flytta godstransporter på väg och järnväg till sjö. Det gör att vi, Oxelösunds Hamn, och sjöfarten är en möjliggörare i klimatomställningen. Men sjöfarten måste också minska utsläppen, av såväl svavel och koldioxid som kväve och partiklar. Här spelar naturgasen en nyckelroll och det är här våra gemensamma intressen med industrin korsas. Den nya gasterminalen som ska byggas i hamnen kommer dels förse SSAB med flytande naturgas, dels bidra till en ökning av den naturgasdrivna fartygstrafiken.

Norden i framkant

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen tillhör de mest reglerade havsområdena i världen och är belagda med strikt lagstiftning gällande bränsletyper och utsläpp. Allt fler aktörer som trafikerar våra vatten går över till naturgasdrivna lösningar, såväl färjetrafik som tankfartyg. Här kan du läsa mer om Viikki, världens första naturgasdrivna fartyg för torr last, Kairos, ett bunkringsfartyg för naturgas, och Destination Gotlands satsning på sitt första klimatneutrala, helt gasdrivna fartyg M/S Visborg.

Läs mer om satsningarna i vår tidning Klimatsteget

Nya metoder och bränslen

Hänsyn till människa och miljö

Den nya gasterminalen

Det behövs mer biogas