Toggle search
sv / en /

Regelverk

Triangle bottom right

Hänsyn till människor och miljö

Många ska samsas i hamnen

När den nya gasterminalen är på plats i hamnen kommer antalet fartyg som lossar och lastar gas att öka. Ett större område i hamnen kommer att avlysas, vilket bland annat innebär att farleden för småbåtar får en lite ändrad sträckning. Ändringen medför ingen försämring – den påverkar inte vilken typ av båtar som kan trafikera småbåtshamnarna eller vilken tid på dygnet de kan röra sig där. Oxelösunds Hamn bekostar också en flytt av den befintliga båtrampen i Sandviken och bygger en ny ramp med bättre svängrum i hörnet närmast båtbryggorna. Här kan du läsa mer om riktlinjerna i hamnen och medborgardialogen i Oxelösund.

Planeringen för den gröna omställningen på SSAB och i Oxelösunds Hamn har skett i nära dialog med näringsliv, organisationer som exempelvis båtklubbar, segelsällskap och andra intresseföreningar, samt genom medborgardialoger. Vi har ett strikt regelverk att förhålla oss till – samtidigt värnar vi om Oxelösunds aktiva sjöliv och har som målsättning att påverka fritidsbåtstrafiken så lite som möjligt.

1

Ledningsgata för LNG rörledning

2

Typiskt fartyg för LNG-bunkring. Längd 164 meter.

3

EX-klassad zon 25 meter ut från vardera långsida

4

Befintlig farledssträckning för småbåtar, går in i den EX-klassade zonen

5

Preliminär ny farledssträckning för småbåtar, tydligt utanför den EX-klassade zonen

Gashantering

Beprövade metoder för riskbedömning

Vid riskberäkning pratar man om en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. De kritiska momenten är när gasen ska överföras från en enhet till en annan, till exempel från båt till terminal, lastbil eller tåg, eller från terminal till ledning. I Oxelösunds Hamn har riskanalyser genomförts för alla delar av verksamheten som är berörda av terminalbygget, från lastning och lossning vid kaj till gasledningen som går till SSAB.

Här kan du läsa mer om riskberäkning och regelverk.

Hantering av gaser och andra farliga ämnen styrs av tydliga lagar och regler. Därför måste terminalprojektet i Oxelösunds Hamn genomgå omfattande säkerhetsanalyser och klara mycket högt ställda krav.

Nya metoder och bränslen

Hänsyn till människa och miljö

Den nya gasterminalen

Det behövs mer biogas